Rättslig Information

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBSIDAN

De allmänna villkoren i denna juridiska text reglerar tillgång till och användning av webbplatsen som ADSALSA, S.L.U. tillhandahåller. I princip gör ADSALSA, S.L.U. det fritt tillgängligt för Internetanvändare, trots att denna omständighet kan komma att förändras i framtiden.

Tillträde till sidan innebär inte att dessa villkor accepteras. Användningen av vissa tjänster som erbjuds på denna webbplats regleras också av de specifika villkor som fastställts i varje fall, vilket kommer att förstås som accepterat av enbart användning av sådana tjänster.

GODKÄNNANDE

Visning, utskrift och delvis nedladdning av webbplatsens innehåll är endast tillåtet om följande villkor är uppfyllda:

1. Att den är kompatibel med webbplatsens syften.

2. Att den utförs med enbart avsikt att erhålla informationen för personlig och privat användning. Det är uttryckligen förbjudet att använda för kommersiella ändamål eller för distribution, offentlig kommunikation, omvandling eller dekompilering.

3. Att inget av innehållet relaterat till webbsidan ändras på något sätt.

4. Att ingen grafik, ikon eller bild som finns tillgänglig på webbsidan ska användas, kopieras eller distribueras separat från de andra bilderna som följer med den. Obehörig användning av informationen på webbplatsen, dess återförsäljning samt intrång i immateriella eller industriella äganderättigheter till ADSALSA, S.L.U. kommer att ge upphov till det juridiskt etablerade ansvaret.

ANSVAR

> ALLMÄNT

Både åtkomst till webbplatsen och den oavsiktliga användningen av informationen som finns på den är användarens enda ansvar.

Driften och tillgängligheten av ADSALSA, S.L.U. förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande, ändringar och uppdateringar av informationen på webbplatsen, dess konfiguration och presentation och åtkomstvillkoren utförs.

ADSALSA, S.L.U. är inte ansvarig för säkerhetsfel som kan uppstå eller skada som kan orsakas på användarens datorsystem (hårdvara och programvara) eller för de filer eller dokument som är lagrade i det, som ett resultat av:

1. Förekomsten av ett virus på användarens dator som används för att ansluta till webbplatsens tjänster och innehåll;

2. En funktionsfel i webbläsaren;

3. Användningen av föråldrade versioner av den.

ADSALSA, S.L.U. använder virusdetekteringsprogram för att kontrollera allt innehåll som du anger på webbplatsen.

ADSALSA, S.L.U. garanterar inte frånvaron av virus eller andra element på webbplatsen introducerad av tredje part utanför ADSALSA, S.L.U. som kan ge ändringar i de fysiska eller logiska systemen för användarna eller i de elektroniska dokument och filer som är lagrade i deras system. Följaktligen kommer ADSALSA, S.L.U. inte i  något fall att ansvara för skador av något slag som kan uppstå till följd av virus eller andra element som kan orsaka förändringar i de fysiska eller logiska systemen, elektroniska dokument eller filer för användarna.

ADSALSA, S.L.U. använder olika åtgärder för att skydda sin webbplats mot datorattacker från tredje part. ADSALSA, S.L.U. garanterar emellertid inte att obehöriga tredje parter kan komma åt den typ av användning av webbplatsen som gjorts av användaren eller de villkor, egenskaper och omständigheter där sådan användning görs.

Följaktligen kommer ADSALSA, S.L.U. inte i något fall att ansvara för de skador och förluster som kan härledas från nämnda obehöriga åtkomst.

ADSALSA, S.L.U. garanterar inte frånvaron av avbrott eller fel vid åtkomst till webbplatsen eller dess innehåll, och inte heller att den är uppdaterad.

ADSALSA, S.L.U. kommer att, så länge det inte finns några orsaker som gör det omöjligt eller svårt att utföra och så snart det blir medvetet om fel, kopplingar eller brist på uppdatering i innehållet, alla dessa uppgifter som syftar till att korrigera fel, återupprätta kommunikation och uppdatera innehållet.

ADSALSA, S.L.U. förbehåller sig rätten att avbryta åtkomsten till sin webbplats eller något av dess innehåll när som helst och utan föregående meddelande.

Om innehållet och kvaliteten

ADSALSA, S.L.U. tar inget ansvar som härrör från innehållet länkat på webbplatsen, under förutsättning att de inte är relaterade till det, och inte heller garanterar frånvaron av virus eller andra element i dem som kan orsaka förändringar i datorsystemet (hårdvara och programvara), i användarens dokument eller filer, exklusive något ansvar för skador av något slag som orsakats för användaren av detta skäl.

I händelse av att någon användare, kund eller en tredje part anser att innehållet eller tjänsterna som tillhandahålls av de länkade sidorna är olagliga eller skadar användarens, kundens eller tredje parts egendom eller rättigheter som är föremål för ersättning, och De består särskilt av:

1. Aktiviteter eller innehåll som kan betraktas som kriminellt enligt spansk strafflagstiftning.

2. Aktiviteter eller innehåll som kränker immateriella eller industriella äganderättigheter.

3. Verksamhet eller innehåll som äventyrar den allmänna ordningen, brottsutredning, allmän säkerhet och nationellt försvar.

4. Verksamhet eller innehåll som äventyrar skyddet av folkhälsan, respekten för personens värdighet och principen om icke-diskriminering och skyddet av hälsa och barn.

Du kan informera ADSALSA, S.L.U. Mottagande av sådan kommunikation innebär emellertid inte kunskap för det ansvar som anges i artikel 17 i LSSICE.

ADSALSA, S.L.U. ansvarar inte för bristen på användbarhet eller lämplighet för en specifik användning av denna webbplats. Det är inte heller ansvarigt för de skador som användaren kan lida på grund av de fel eller utelämnanden som innehållet på denna webbplats kan leda till, även om den åtar sig att regelbundet verifiera och övervaka dess innehåll och information.

1. Om användningen.

ADSALSA, S.L.U. kommer inte i något fall att ansvara för användningen som användarna kan göra på webbplatsen eller innehållet, och inte heller för några skador som kan härledas från den.

1. Om länkarna till andra webbplatser

Alla tredjepartslänkar till webbsidan måste vara till deras huvudsida, uttryckligen förbjudna ”djupa länkar”, ”inramning” och all annan användning av innehållet på webbsidan, för att för obehöriga tredje parter.

Via denna webbplats kan användaren komma åt webbplatser som tillhör och / eller hanteras av tredje parter. Närvaron av sådana länkar är bara informativ, och utgör inte på något sätt en inbjudan att kontraktera produkter eller tjänster som erbjuds på destinationswebbplatsen.

Användaren kommer åt innehållet under eget ansvar och under de användningsvillkor som styr dem.

Användaren medger och accepterar att ADSALSA, S.L.U. inte är ansvarig, direkt eller indirekt, för några skador som orsakas av åtkomst till sådana länkar. I händelse av att ADSALSA, S.L.U. har effektiv kunskap om att den information eller aktivitet som nämns från nämnda länkar är olaglig, utgör ett brott eller kan skada en tredje parts egendom eller rättigheter som är föremål för kompensation, kommer att agera med den noggrannhet som krävs för att radera eller inaktivera motsvarande länk så snart som möjligt.

Användningen av webbsidan ger inte användaren rätt till varumärken, kommersiella namn, distinkta tecken eller mönster av något slag som visas på webbsidan. Artiklar, nyheter, lagstiftning och annat offentligt innehåll som är immateriella rättigheter tillhör inte ADSALSA, S.L.U. De publiceras endast för att informera användarna på denna sida.

ADSALSA, S.L.U. är ägare till källkoden, designen, navigationsstrukturen, databaser och webbsidans olika mjukvaruelement, såväl som de industriella och immateriella rättigheterna relaterade till innehållet som ingår i den.

Integritetspolicy

För att uppfylla kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), informerar vi dig om att vi i varje registreringsformulär som vi visar dig tillgängliga, informerar dig i förväg och vederbörligen om:

identitet och data hos den registeransvarige, kontaktinformationen för dataskyddsombudet, om tillämpligt, syftena med behandlingen som personuppgifterna är avsedda för och den rättsliga grunden för behandlingen, mottagarna eller kategorierna av mottagare av personuppgifterna, om tillämpligt. Oavsett annan information om skydd av personuppgifter anser vi lämpligt när som helst.

Cookies

VAD ÄR COOKIES?

En cookie är en fil som laddas ner till din dator vid åtkomst till vissa webbsidor. Cookies tillåter en webbsida, bland annat, att lagra och hämta information om en användares surfvanor eller deras utrustning, och beroende på vilken information de innehåller och hur de använder sin utrustning kan de användas för att känna igen till användare. Cookies som vi använder är följande:

Egna cookies:

Det är de som skickas till användarens terminalutrustning från en dator eller domän som hanteras av utgivaren själv och från vilken den tjänst som begärs av användaren tillhandahålls.

Tredjepartscookies:

Dessa är de som skickas till användarens terminalutrustning från en dator eller domän som inte hanteras av utgivaren, utan av en annan enhet som bearbetar data som erhålls via cookies.

Sessionscookies: De är en typ av cookie som är utformad för att samla in och lagra data medan användaren öppnar en webbsida.

Persistenta cookies:

De är en typ av cookie där informationen fortfarande lagras i terminalen och kan komma åt och behandlas under en period som definieras av den person som ansvarar för kakan och som kan sträcka sig från några minuter till flera år.

Tekniska cookies:

Det är de som tillåter användaren att navigera genom en webbsida, plattform eller applikation och användningen av de olika alternativen eller tjänsterna som finns i den, till exempel, kontrollera trafik och datakommunikation, identifiera session, få åtkomst till delar av begränsad åtkomst, kom ihåg de element som utgör en beställning, genomför köpprocessen för en beställning, gör begäran om registrering eller deltagande i ett evenemang, använd säkerhetselement under navigering, lagra innehåll för spridning av videor eller ljud eller dela innehåll via sociala nätverk.

Anpassningscookies:

Det här är sådana som gör det möjligt för användaren att få åtkomst till tjänsten med några fördefinierade allmänna egenskaper baserat på en serie kriterier i användarens terminal, till exempel språket, vilken webbläsartyp genom vilken användaren får åtkomst till tjänsten. Den regionala konfigurationen där du går till tjänsten etc.

Analyscookies:

Det är de som tillåter den person som ansvarar för dem att övervaka och analysera beteendet hos användarna på webbplatserna som de är länkade till. Informationen som samlas in via denna typ av cookies används för att mäta aktiviteten på webbplatserna, applikationen eller plattformen och för att utarbeta navigationsprofiler för användarna av nämnda webbplatser, applikationer och plattformar, för att införa förbättringar i funktion av analysen av användningsdata som gjorts av användarna av tjänsten.

Reklamcookies:

Det är sådana som tillåter hantering, på ett effektivt sätt som möjligt, av de annonseringsutrymmen som redaktören, i förekommande fall, har inkluderat på en webbplats, applikation eller plattform från vilken den begärda tjänsten tillhandahålls baserat på kriterier till exempel redigerat innehåll eller hur ofta annonserna visas.

Beteende-annonseringscookies:

Det är sådana som tillåter hantering, på ett så effektivt sätt som möjligt, av de annonseringsutrymmen som, i förekommande fall, redaktören har inkluderat på en webbplats, applikation eller plattform från vilken den begärda tjänsten tillhandahålls. Dessa cookies lagrar information om användarbeteende som erhålls genom kontinuerlig observation av deras surfvanor, vilket gör att en specifik profil kan utvecklas för att visa reklam baserad på den. Specifikt är de kakor som används på denna webbplats:

EGNA COKIES

Domän under vilken cookien visas

Namn Syfte Mer information superquoter.com friskrivning. Denna cookie visas när du accepterar sekretesspolicyn

TREDJE COOKIES

Domän under vilken kakan

Namn Syfte Mer information Google.com _gid _ga _gat

Används av Google för att lägga till Google Analytics spårningskod från Google Tag Manager. _uetsid Bing-annonser spårning och prestanda cookie.

När som helst kan du tillåta, blocka eller radera cookies som är installerade på din dator genom att konfigurera webbläsaralternativen du har installerat:

Google Chrome: Hur man hanterar cookies och webbplatsdata.

Firefox: Aktivera och inaktivera cookies som webbplatser använder för att spåra dina preferenser. Internet Explorer: Blockera eller tillåt cookies. Safari: Bläddra på Internet. Skydda avsnittet om personlig information (längst ner på sidan).